Privacybeleid

DroidApp respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden. Je accepteert het gebruik van noodzakelijke cookies en andere volgsystemen.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt of app gebruikt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Ons privacybeleid in het kort;

 1. DroidApp houdt op zeer beperkte schaal gegevens bij, je bent nergens verplicht tot het afgeven van tot op de persoon herleidbare informatie.
 2. Bij deelname aan winactie, gebruik van het contactformulier en andere systemen met invoerveld die direct onder het beheer vallen van DroidApp, dragen wij zorg op een correcte bescherming van de gegevens.
 3. DroidApp bewaart de gegevens in het geval van winacties niet langer dan strikt noodzakelijk, zie ook aanvullende actievoorwaarden bij winacties.
 4. Je mag ons een verzoek sturen tot het verwijderen van gegevens uit onze systemen, daar waar mogelijk verloopt dit via een automatisch proces.
 5. Je mag inhoud van DroidApp citeren mits je daarbij een redelijke bronvermelding opneemt, daaronder verstaan we een schone link naar het artikel of pagina waar de inhoud is geplaatst.
 6. DroidApp is in geen gevallen aansprakelijk voor schade, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik of bezoek van onze app of site

Privacy policy

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): DroidApp.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): DroidApp, gevestigd te Nederland.

Artikel 2 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden.

Uitzondering hierop is het citaatrecht waarbij andere media, personen of bedrijven inhoud mogen overnemen. In het geval van een citaat of overgenomen afbeelding(en) dient de betrokkene een link te plaatsen naar de originele bron. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 3 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
 • inhoud op ieder moment toevoegen, aanpassen of verwijderen

Artikel 4 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met DroidApp is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jou worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zal je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Artikel 5 – Het verzamelen van gegevens

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door DroidApp voor het onderhouden van relaties met jou, zoals gegevens die je bijvoorbeeld zelf verstrekt via het contactformulier.

Tevens zal indien aan de orde, bij registratie of aanmelding voor een dienst, winactie of nieuwsbrief aangeboden door DroidApp, jou gevraagd worden of DroidApp deze gegevens mag gebruiken ten behoeve van communicatie met jou of het kunnen uitvoeren van de dienst of service waarvoor je je aanmeldt. DroidApp zal nimmer meer persoonsgegevens vragen dan noodzakelijk.

Voor zover van toepassing en mogelijk is kan je je ten alle tijden afmelden voor een van de eerder genoemde diensten, services of acties. In sommige gevallen kan dit via een geautomatiseerd proces, in specifieke gevallen kan je contact met DroidApp opnemen (zie artikel 6).

In het kort verzamelen wij jou gegevens om:

 1. Diensten te kunnen verlenen, zoals het verzenden van een prijs van een DroidApp winactie;
 2. Inschrijvingen te verwerken voor nieuwsbrieven en winacties, waarbij dubbele bevestiging nodig is;
 3. Misbruik en fraude van onze systemen te voorkomen

Artikel 6 – Je rechten met betrekking tot je eigen gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kan deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via redactie@droidapp.nl. Wij sturen je een aantal aanvullende vragen zodat we, bijvoorbeeld je bezoeken, uit onze logbestanden (mits niet reeds verwijderd) of andere systemen kunnen verwijderen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je van ons antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 7 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten (bijv. verzoek van een rechtbank), waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, bijvoorbeeld in het reactiesysteem, dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties, het is uiteraard wel toegestaan beheerder erop te wijzen dat er mogelijk persoonsgegevens zichtbaar zijn op de site hierop kunnen wij dan acteren.

Gegevens worden op een veilige manier versleuteld opgeslagen in één database onder het beheer van DroidApp of bewaard in een afgeschermd, niet publiek toegankelijk deel van de server(s). Communicatie tussen bezoekers en de servers van DroidApp zijn versleuteld, hierbij hanteren we hoge beveiligingsstandaarden en zorgen we ervoor dat dit maandelijks wordt geverifieerd.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Google Analytics (analytische cookie) ​​​​​​

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Analytische gegevens zijn geanonimiseerd en worden verwerkt door Google, de gegevens worden niet gebruikt door Google voor targeting.

Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op je apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens je eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Op onze pagina over cookies is meer informatie te vinden over de specifieke cookies die wij gebruiken en hoe je, bijvoorbeeld, persoonlijke advertenties uitschakelt.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 11 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u gebruik maken van het contactformulier.